Start Inhoud Zoeken

Beginscherm

 

 

Koos schrijft
Publicaties
Links
Downloads

 

Welkom op de website van Koos Koopal

    

I hate a song that makes you think you’re not any good!

I hate a song  that makes you think you are just born to lose

Bound to loseNo good to nobody. No good for nothing.

Because you are either too old or too young or to this or to that

Songs that run you down or songs that poke fun at you on account of your bad luck or hard traveling

I am out fight those kind of songs to my very last breath of air and my last drop of blood

(Woody Guthrie  3 december 1944)

   

Mijn visie op reďntegratie op de arbeidsmarkt

Mijn visie:

"Voor mij als adviseur/ onderzoeker, rond het thema (re)integratie op de arbeidsmarkt, staat de  positie van een individu centraal. Vaak een kwetsbaar persoon met tal van (potentiële) aspiraties, capaciteiten en mogelijkheden al dan niet op de wat langere termijn".  

De realiteit:

Veel blijft verborgen in de black-box van het dominerende evaluatieonderzoek en beleidsmonitoring. Het onderzoek blijft meestentijds van economisch en econometrische beperkte aard. En vaak enkel gericht op het in beeld brengen van de veranderingen bij een beperkt aantal standaardfactoren op de korte termijn als gevolg van  geďnitieerde beleidsveranderingen.

 

Personalia

Mijn naam is Koos.

Geboren en getogen ben ik in de metropool van het noorden de stad Groningen als Groninger molleboon met Fries bloed en onder de hoede van “de Olle Grieze”. Daarna heeft mijn persoontje in de jaren zeventig  aan de UvA aan de “zevende”  faculteit politicologie gestudeerd. Qua voetbal blijft het nog steeds leiden tot dubbele loyaliteiten  met name als Amsterdammers tegen Groningers spelen, maar ik  kan mij dan troosten met de gedachte  dat ik getuige ben geweest van het competitiedebuut van Johan Cruijff. Het werd tevens zijn eerste competitienederlaag (3-1 voor GVAV), maar ja dan moet hij maar niet beginnen tegen “de boeren” uit Groningen. 

Verder heb ik eerst aan de eerste Rijks Hogere Burgerschool in de stad Groningen mijn HBS-B diploma gehaald. De studie had een breed karakter, waar economie, geschiedenis, sociologie en politicologie in elkaar overliepen. Afgestudeerd in de leer der internationale betrekkingen is in de loop  van de jaren tachtig de aandacht verschoven naar de belangenbehartiging en arbeidsmarkt- en sociale zekerheidspositie  van de breed samengestelde groep van uitkeringsgerechtigden in casu outsiders op de arbeidsmarkt en vaak al dan niet langdurig levend in de marge van de samenleving.  De muzikale voorliefde sluit daarbij voor een gedeelte bij aan door een blijvende voorliefde voor het werk van Woody Guthrie en zijn grote schare aan navolgers met name Bob Dylan. Daarnaast natuurlijk J.Brel, L.Ferre, F.Zappa, The Band, Ede Staal, Christy Moore, Luka Bloom en Shane Mc Gowan and the Pogues om de verdere voornaamste muzikale voorliefdes te noemen. Qua filmhelden haalt niemand het bij Stan Laurel & Oliver Hardy.

Het individu staat daarnaast voor mij centraal in het onderzoek en niet de regeling of de institutie. Wij proberen door de veelheid aan cijfers heen te kijken. Een verschuiving van een meer kwantitatieve invalshoek naar een meer  kwalitatieve sociologische invalshoek bij het verrichten van onderzoek. Daarmee houdt mij al vanaf begin jaren negentig bezig de brede maatschappelijke vraag en daarbij slechts in beperkte mate in concreet onderzoek  terug kerende vraag, wat wordt gevormd door het geheel van de zich op het niveau van een individu uit een doelgroep van gericht arbeidsmarkt- en sociaal zekerheidsbeleid zich voordoende bevorderende- en belemmerende factoren tijdens een  proces van duurzaam (her)intreden op de arbeidsmarkt.  Niet vreemd dat dan een belangrijke inspiratiebron wordt gevormd door het werk van de bekende socioloog Kees Schuyt.  Al was het maar door zijn uitspraak:"Ieder mens heeft toch recht op een fatsoenlijk leven".*

* 3 april 1997 tijdens het derde publiekscollege in de Balie te Amsterdam over het thema "Sociale cohesie en sociaal beleid". 

Contactgegevens

Naam 
Drs. J.A. Koopal
Telefoon
020 - 4681482
Postadres
Amstelkade 51hs, 1078 AJ Amsterdam
E-mail
Algemene informatie: kooskoopal@hotmail.com
  

 

[Nieuw] Kijk bij Koos schrijft voor actuele onderzoeksvoorstellen

Publicatie augustus 2009

PARTICIPATIE VOOR LANGDURIG WERKLOZEN "Participatie voor langdurig werklozen tussen onderklassevorming  en working poor; additionele arbeid 2009".
Daarmee samenhangend, maar ook los daarvan loeit de discussie over het nut en de toepassing van  het smeermiddel additionele arbeid weer op. Hetgeen voor ons de aanleiding vormt om een aantal argumenten, die rond dit thema spelen weer eens op een rijtjes te zetten. Veel valt ook al uit andere stukken te halen, die op de website staan, maar het vraagt nu allemaal om gerichte actuele aandacht. 

Onderzoeksvoorstel 2012: jongeren met een functionele beperking i.h.b. potentiële Wajongers.

Uiteindelijk hebben wij samenwerkingspartners weten te vinden om te komen tot de uitvoering van gericht onderzoek rond de nog steeds in brede kring heersende problematiek van potentiële Wajongers. De komende periode gebruiken wij om aan de hand van precisering te komen tot de actualisering van een reeds eerder geschreven onderzoeksvoorstel. De van belang zijn de literatuurlijst kunt u vinden bij het overzicht van literatuurlijsten op onze website. Na het inwinnen van nadere adviezen hebben wij besloten op eigen onderzoek ons te richten op de groep van potentiële Wajongers in het voortraject. In een leer werktraject. Een groep, die uiteindelijk bij een definitieve keuring  toch gedeeltelijk in de Wajong terecht komt.  Er is al veel bekend over de Wajong, daarvan zijn en blijven ook wij ons bewust. De ontwikkelingen blijven wij ook volgen. Dat zal verder dan ook blijven leiden tot een uitdijende literatuurlijst. U hoort meer van ons.

Klik op de link voor het bijbehorende  Onderzoeksvoorstel Wajong of Literatuurlijst Wajong of de [Nieuw]Toelichting onderzoeksvoorstel

 

     Politieke- en maatschappelijke geloofwaardigheid 

Een conceptversie van een wat uit de hand lopend stuk wat ik aan het schrijven ben: "Helpt de landelijke- en stedelijke politiek de kansarmen wel de crisis door of is het omgekeerde het geval en moeten juist de kansarmen de politici de crisis doorhelpen?" 

Klik op de link voor de bijbehorende [Nieuw] Onvrede over de dagelijkse politiek . Ik heb ook een: [Nieuw] Verkorte versie "Onvrede over de dagelijkse politiek"

Ons bewust zijnde van het feit dat de literatuurlijst onaanvaardbare lengtes heeft aangenomen zo langzamerhand hebben wij de lijst opgesplitst in 1. gedeelte met alleen aandacht voor de van belang zijnde vakliteratuur en 2. aandacht voor wat er in de dag en weekbladen staat. Daarnaast zullen wij op termijn een gespecialiseerde lijst gaan maken met een per boek gemaakte korte omschrijving van waar het boek over gaat. Maar zo'n project vraagt nogal al wat, dus heb met name hier geduld met de concrete resultaten. Hieronder de literatuurlijsten:

 1. [Nieuw]Vakliteratuur rond de diverse in deze bestaande deelthema's 

 2. [Nieuw] Literatuurlijst dag- en weekbladen A t/m K en Literatuurlijst dag- en weekbladen L t/m Z

Onbegonnen werk wordt het om de actuele ontwikkelingen te (blijven) volgen rond de actuele politieke ontwikkelingen via een weergave van wat er allemaal staat in de dag- en weekbladen. Wij stoppen dus met dit intensieve werk en schakelen over op een lagere versnelling. De ontwikkelingen blijven wij verder wel volgen, dus de literatuurlijst rond vakliteratuur zal allen nog maar langer worden is onze verwachting"

Eco-college 

Verder kunnen wij wel de verheugende mededeling doen dat mede door ons kleine bijdrage St.Milieuwerk binnenkort het Eco-college opent. Een college wat opleidingen biedt voor laag- en ongeschoolden en andere probleemgroepen aan de and van met name de onderkant van de arbeidsmarkt. Voor meer inlichtingen verwijzen wij naar de website van St.Milieuwerk 
( www.milieuwerk.nl). 
 
Groeten van Koos
 

Bezoek herstelling: 

Deze foto is gemaakt tijdens een bezoek aan het diagnosecentrum "De Zeehoeve"van de Stichting. Herstelling. De Stichting Herstelling (www.herstelling.nl) is een van de organisaties binnen de gemeente Amsterdam, die op een onorthodoxe wijze werkt met een groep van zeer kwetsbare jongeren. Zie ook de nieuwspagina

 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan: kooskoopal@hotmail.com .
Laatst bijgewerkt: 09 februari 2014